غسل تعمید برای هر مسیحی نشانه ی تکمیل ایمان و در کنار دریافت روح القدس تطهیر با آب و با مسیح برخواستن است 

در این مراسم بنده غسل تعمید داده می شوم و از آنچه مسیح در زندگی من انجام داده است می گویم.

سارا جوان مدیریت وب سایت مسیحانه