پادکست صوتی کاری از سارا جوان

قسمت اول

موضوع : چه موانعی بر سر دعای پر قدرت وجود دارد