برنامه جدید دوستانه کاری از خانه امن و شبکه محبت

قسمت دوم

موضوع: مشکلات برقراری رابطه

مهمانان: سویل، آرمیتا، علی