صدقه دادن در مسیحیت

آداب صدقه دادن در مسیحیت 

عيسى تعين نفرمود كه چه مقدار و چه نسبت از درآمد و دارائى مسيحيان بايد براى كار خدا و كمك به فقرا بخشيده شود. اما تعليم فرمود كه تمام دارائى ما به خدا تعلق دارد و ما بايد دارائى خود را خواه كم يا زياد طبق راهنمائى خدا مورد استفاده قرار بدهيم. بنابراين مسيحيان بمنظور ابراز حقشناسى نسبت به خدا از آنچه بطور امانت به آنان سپرده است از روى ميل و رضا هدايائى تقديم میكنند تا براى پشتيبانى شبانان و انجام امور كليسائى و كمك به فقرا و بيماران و رسانيدن مژده نجات مسيح به كسانيكه آنرا نشنيده اند مورد استفاده قرار گيرد. مسيح فرمود كه پيروانش بايد با سخاوت هديه بدهند تا خدا خشنود شود و به همين دليل بسيارى از مسيحيان يكدهم از درآمد خود را به خدا تقديم می كنند، ولى نه به اين منظور كه مورد احترام و تمجيد مردم قرار گيرند.

متى ۶ :۱-۴؛ مواظب باشید كه وظایف دینی خود را برای جلب توجّه مردم در انظار دیگران انجام ندهید زیرا اگر چنین كنید، هیچ اجری نزد پدر آسمانی خود ندارید. پس هرگاه صدقه می‌دهی آن را با ساز و كرنا اعلام نكن، چنانکه ریاكاران در کنیسه‌ها و خیابانها می‌کنند تا مورد ستایش مردم قرار بگیرند. یقین بدانید كه آنان اجر خود را یافته‌اند! و امّا تو، هرگاه صدقه می‌دهی، نگذار دست چپ تو از آنچه دست راستت می‌کند آگاه شود. از صدقه دادن تو کسی باخبر نشود و پدری كه هیچ چیز از نظر او پنهان نیست، اجر تو را خواهد داد.